Tekst Tanja Morsheim en Daphne Bouman, Platform31
Foto Domijn

In dit magazine lichten we een aantal goede voorbeelden uit de praktijk uit. Zie hieronder voor een overzicht van de inspiratieverhalen:

Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave of lees alle verhalen in het magazine via de pijlen aan de zijkanten van het scherm

Gezamenlijke ambities op leefbaarheid tussen Woonplus en Schiedam

Woningcorporatie Woonplus en de gemeente Schiedam staan aan het begin van grote veranderingen: een veilige, leefbare en inclusieve stad is als thema in de woonvisie en dus in de prestatieafspraken opgenomen. Schiedam staat voor grote uitdagingen; er is een aantal kwetsbare wijken. In deze wijken staan hoge concentraties sociale huurwoningen. Ook leeft een te groot deel van de bewoners in armoede. De gemeente en Woonplus gaan wijken meer differentiëren door gevarieerder en gespreid te bouwen. Ook versterkt Woonplus de komende tijd haar signaleringsfunctie, om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor bewoners in de wijk. Directeur-bestuurder Emile Klep licht toe hoe Woonplus en gemeente Schiedam de leefbaarheid in de wijken gaan verbeteren. 

Lees hier het hele verhaal

Emile Klep
Emile Klep, directeur-bestuurder bij Woonplus. Bron: Woonplus

De buurt als vindplaats in Den Bosch

Door op buurtniveau naar de leefbaarheid te kijken, werkt woningcorporatie Zayaz aan vitale wijken. De huurdersorganisaties zijn hierbij vaste en gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties zoeken zij naar oplossingen voor bewoners. Voorzitters Diny Peters- van Gorp van het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch en Corry van den Wildenberg van Huurders Belangen Vereniging-Zayaz streven naar een aanpak op buurtniveau. Zij en Simone van Raak (strategisch adviseur en maatschappelijk ontwikkelaar bij Zayaz) lichten toe hoe het abstracte niveau van bijvoorbeeld de portefeuillestrategie steeds meer samenvalt met de behoeften van de huurders op buurtniveau.

Lees hier het hele verhaal

De eerste paal aan de Zuiderschans in Den Bosch gaat de grond in
Bron: Zayaz

De Hoornse aanpak voor leefbaarheid: preventief en persoonlijk

Passend wonen voor iedereen. In Hoorn betekent dit meer dan alleen het financiële plaatje van de huurders. Het gaat ook over of de buurt en de woning passen bij de wensen van de huurder. Dat is het gedachtegoed achter de prestatieafspraken die gaan over de leefbaarheid in Hoorn. Tanneke van den Berg (teammanager bewoners en leefbaarheid bij Intermaris), Denise Rood (beleidsadviseur bij Intermaris) en Mensina Wijma (voorzitter Verenigde Huurdersorganisatie De Boog) vertellen over de drie onderdelen van de Hoornse aanpak: de preventieve werkwijze, passende vormen van toewijzen en het stoplichtmodel. Zij laten zien hoe de prestatieafspraken bijdragen aan een prettige samenwerking tussen de partijen. 

Lees hier het hele verhaal

Bron: Intermaris

Stedelijk afwegen om lokale kansen te benutten in Enschede

Woningcorporatie Domijn, gemeente Enschede en andere corporaties in de stad werken vanuit het uitgangspunt om gezamenlijk te investeren in de wijk. De corporaties analyseren samen met de gemeente wat de Enschedese wijken nodig hebben. Dit gebeurt op wijk- en op stadsniveau. Het geeft een goed beeld van de urgente en kansrijke investeringen in de Enschedese wijken. Henri Lammers (relatiebeheerder Domijn) en Lucas Fransen (manager wonen) laten aan de hand van het Twekkelerveld in Enschede zien hoe Domijn werkt aan de leefbaarheid in de Enschede wijken door gezamenlijk met samenwerkingspartners te investeren in op kansrijke thema's zoals ontmoeting en sociaal beheer.

Lees hier het hele verhaal

Logo Praothuis met groep 8
Bron: Domijn

Woonbron zet voor vitale wijken in op schoon en veilig

Voor prettig wonen zet woningcorporatie Woonbron in op schone, hele en veilige woonomgeving en het tegengaan van overlast. Hun doel is ongestoord woongenot voor de bewoners en hun buren. Meer dan 95% van de complexen scoort goed bij bewoners op schoon, heel en veilig. De bewoners scoren de inzet van Woonbron op woonoverlastzaken op een 7. Deze goede beoordeling komt door wijkvisies, prestatieafspraken, de inzet van Woonbron en een goede samenwerking met de gemeente, waarbij ambities en afspraken vorm krijgen in convenanten. In samenwerking met onder andere complexbeheerders, sociaal beheerders en een wijkconciërge zetten ze actief in op vitale wijken in Rotterdam. Enno Vitner (beleidsadviseur wonen) en Jan-Willem Verheij (teamleider strategie en beleid) lichten vanuit strategisch perspectief toe hoe Woonbron werkt aan vitale wijken. 

Lees hier het hele verhaal

Schuldhulpverlening van Woonbron in 2017
Bron: Woonbron (2017)